Surfacing of heat exchanger elements using the austenitic flux-cored wire

Main Article Content

Grzegorz Rogalski
Dariusz Fydrych
Karolina Prokop

Abstract

Heat exchangers designed for use in chemically aggressive environments, for example in a hydrogen sulfide, are produced for the energy industry. For this purpose, surfacing of materials is often used, mostly because it is an economical process. This article presents the results of non-destructive testing, hardness measurements, chemical composition analysis, delta ferrite measurements and macro and microscopic observations of specimens of S355J2C+N steel surfaced with austenitic flux-cored wire. It was found, that application of this process allows to perform surfaced layers characterized by properties that meet the established criteria. 

 

in polish

Napawanie elementów wymiennika ciepła austenitycznym drutem proszkowym

Na potrzeby przemysłu energetycznego produkuje się wymienniki ciepła przeznaczone do eksploatacji w warunkach agresywnych chemicznie, np. w środowisku siarkowodoru. Z przyczyn ekonomicznych często stosuje się w takim przypadku materiały bimetaliczne wytwarzane procesami napawania. W artykule przedstawiono wyniki badań nieniszczących, pomiarów twardości, analizy składu chemicznego, pomiarów ferrytu delta oraz badań makro- i mikroskopowych próbek ze stali S355J2C+N napawanych drutem proszkowym o strukturze austenitycznej. Stwierdzono, że zastosowanie tego procesu umożliwia wykonanie warstw napawanych charakteryzujących się właściwościami spełniającymi założone kryteria. 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
G. Rogalski, D. Fydrych, and K. Prokop, “Surfacing of heat exchanger elements using the austenitic flux-cored wire”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 3, Mar. 2017.
Section
Original Articles

References

Chmielewski T.: Projektowanie procesów technologicznych – Spawalnictwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

Chmielewski T., Golański D.: Znaczenie spawalnictwa w procesie remanufacturingu. Przegląd Spawalnictwa 6/2011.

Rogalski G., Fydrych D., Walczak W.: Zastosowanie zgrzewania wybuchowego do wytwarzania kompozytów metalowych z osnową aluminiową. Przegląd Spawalnictwa 6/2013.

Pocica N., Tuz L.: Ocena mikrostruktury i wybranych własności mechanicznych złączy zgrzewanych wybuchowo po obróbce cieplnej. Przegląd Spawalnictwa 4/2016.

Znamirowski Z., Kozerski S., Łatka L., Pawłowski L.: Wpływ przygotowania powierzchni na elektronową emisję polową powłok TiO2 natryskanych plazmowo z zawiesin. Przegląd Spawalnictwa 3/2015.

Chmielewski T., Golański D., Włosiński W., Zimmerman J.: Utilizing the energy of kinetic friction for the metallization of ceramics. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences 1/2015.

Smoleńska H., Kończewicz W., Łabanowski J.: Regeneracja zaworów silników okrętowych metodą napawania plazmowego. Przegląd Spawalnictwa 9/2011.

Smoleńska H., Łabanowski J., Kończewicz W.: Regeneration of marine engine valves using laser surfacing. Welding International 2/2016.

Kik T., Górka J., Czupryński A., Martyniszyn A.: Napawanie krawędzi przedmiotów metodami TIG i PTA. Przegląd Spawalnictwa 9/2011.

Gontarz G., Golański D., Chmielewski T.: Powłoki intermetaliczne otrzymywane w procesie przetapiania i stopowania. Przegląd Spawalnictwa 9/2015.

Pfeifer T., Czwórnóg B.: The effect of plasma surfacing parameters
on the geometry and structure of overlay welds. Institute of Welding Bulletin 4/2015.

Bęczkowski R., Gucwa M.: Kwalifikowanie napawania warstw trudnościeralnych pracujących w warunkach przemysłu cementowego. Przegląd Spawalnictwa 9/2015.

Krajewski A., Hudycz M., Grześ J.: Wpływ drgań ultradźwiękowych na kształt i strukturę napoin ze stopu aluminium wykonanych metodą MIG. Przegląd Spawalnictwa 6/ 2014.

Tuz L., Mrozek M.: Ocena wpływu kąta pochylenia elektrody na kształt napoiny. Mechanik 10/2012.

Skorupa A., Góral T.: Wpływ technologicznych parametrów napawania na geometrię napoin z brązu układanych na podłożu stalowym metodą MIG. Przegląd Spawalnictwa 3/2012.

Bober M., Senkara J.: Mikrostruktura kompozytowych powłok NiZrC napawanych plazmowo. Przegląd Spawalnictwa 10/2015.

Rogalski G., Prokop K., Fydrych D., Łabanowski J.: Badania złączy spawanych bimetalu zgrzewanego wybuchowo stali niestopowej Grade 60 ze stopem Monel 400. Przegląd Spawalnictwa 6/2014.

Rogalski G., Fydrych D.: Kwalifikowanie technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-8 na przykładzie płyt sitowych w U-rurowych wymiennikach ciepła. Przegląd Spawalnictwa 2/2012.

Rogalski G, Łabanowski J., Fydrych D., Świerczyńska A.: Wpływ obróbki cieplnej na właściwości spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła. Przegląd Spawalnictwa 6/2014.

Świerczyńska A., Rogalski G., Fydrych D.: Badania struktury i właściwości spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła. Przegląd Spawalnictwa 5/2010.

Rogalski G., Fydrych D., Landowski M., Łabanowski J.: Spawalność tytanu Grade 2 na przykładzie płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła. Przegląd Spawalnictwa 10/2015.

www.secespol.com.pl

Świerczyńska A.: Effect of technological factors on diffusing hydrogen content in the weld deposit of rutile flux-cored wires. Institute of Welding Bulletin 5/2013.

Most read articles by the same author(s)