Identyfikacja uszkodzenia zmęczeniowego stopu aluminium 2017 na podstawie pomiarów konduktywności

Main Article Content

Dominik Kukla
Paweł Grzywna
Justyna Szlagowska-Spychalska
Andrzej Zagórski

Abstract

Zaprezentowane badania skupiały się na ocenie możliwości wykorzystania pomiarów konduktywności do identyfikacji i lokalizacji uszkodzenia zmęczeniowego w próbkach ze stopu aluminium 2017. Monitorowanie zmian przewodności w wybranych punktach próbki po kolejnych cyklach obciążeń rozciągających pozwoliło stwierdzić spadek tego parametru w miejscu powstania i rozwoju uszkodzenia, prowadzącego do pęknięcia próbki. Istotne zmiany przewodności występują w ostatnim etapie zmęczenia i są związane prawdopodobnie z lokalnym odkształceniem plastycznym towarzyszącym rozwojowi pęknięcia dominującego. Testy prowadzono na próbkach wyciętych z blachy walcowanej o grubości 1, 2 i 3 mm poddanych cyklicznym obciążeniom rozciągającym. Pomiar konduktywności realizowany był kilkakrotnie, po zadanej sekwencji cykli, w siedmiu miejscach po obu stronach próbki, co umożliwiło na lokalizację uszkodzenia zmęczeniowego. 

Conductivity measurements to the identification and location of fatigue failure in the aluminum alloy 2017 

Abstract

The research have focused on the use of conductivity measurements to the identification and location of fatigue failure in the aluminum alloy 2017 samples. Monitoring changes in conductivity at selected points of the samples, following subsequent tensile load, have revealed the decrease in conductivity in place of the initiation and development of damage, before the cracks sample. Significant changes in conductivity occur in the last stage and the associated fatigue are likely to be a local plastic deformation accompanying the development of cracks dominant. Tests performed on samples cut from the rolled sheet with a thickness of 1, 2 and 3 mm treated with a cyclic tensile stress. Conductivity was carried out several times, the key sequence cycles in seven locations on both sides of the sample, allowing the location of fatigue damage Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
D. Kukla, P. Grzywna, J. Szlagowska-Spychalska, and A. Zagórski, “Identyfikacja uszkodzenia zmęczeniowego stopu aluminium 2017 na podstawie pomiarów konduktywności”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 12, Dec. 2013.
Section
Original Articles

References

Kukla D., Dietrich L. ,Ciesielski M.: Ocena stopnia uszkodzenia eksploatacyjnego materiału rurociągu parowego na podstawie analizy zmian właściwości zmęczeniowych i mikrostruktury, VI Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji, Augustów, 30 maja - 2 czerwca 2011.

G. Socha, Experimental investigation of fatigue cracks nucleation, growth and coalescence in structural steel, Int. J. Fatigue, 25, 2003, 139-147.

D. Kukla, L. Dietrich, Z. Kowalewski, P.Grzywna: Ocena Rozwoju Uszkodzeń Zmęczeniowych w Stalach Eksploatowanych w Energetyce – LI Kongres Mechaniki Polskiej Poznań – Sierpień 2011-10-17.

Kukla D.,Dietrich L. ,Ciesielski M.: Ocena Stopnia Uszkodzenia Eksploatacyjnego Materiału Rurociągu Parowego na Podstawie Analizy Zmian Właściwości Zmęczeniowych I Mikrostruktury, Acta Mechanica et Automatica, Vol. 5 no. 3 (2011) s. 55-60.

Kukla D., Grzywna P., Dietrich L.; The Development Dynamics Of The Located Fatigue Failure In The Porous Silumin 28 Danubia Adria Symposium, Siofok-Hungary, September 2011 materiały konferencyjne, s. 61.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>